BJJTree.com
Mitsuyo Maeda > Carlos Gracie > Carlos Gracie Jr. > Helio Soneca > Alan Belcher (Black Belt, 2011)
Alan "The Talent" Belcher ( BJJ Tree Lineage ):
Alan Belcher Official Website
Alan Belcher's Immunity MMA DVD (5 DVD)
Alan Belcher's Submissions From Bad Positions DVD


BJJTree.com ( Brazilian Jiu Jitsu Lineage )